Δημόσια Έργα

Ιδιωτικά Έργα

Έλεγχοι Στατικής Επάρκειας - Ενισχύσεις - Επισκευές - Αποκαταστάσεις Υφιστάμενων Κατασκευών

Επιθεώρηση - Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών

Διοίκηση - Διαχείριση - Επίβλεψη Έργων

Δημόσια Έργα

Ιδιωτικά Έργα

Έλεγχοι Στατικής Επάρκειας - Ενισχύσεις - Επισκευές - Αποκαταστάσεις Υφιστάμενων Κατασκευών

Επιθεώρηση - Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών

Διοίκηση - Διαχείριση - Επίβλεψη Έργων

Υπηρεσίες

Στατικές Μελέτες Νέων Κατασκευών

Μελέτες Στατικής Επάρκειας – Ενίσχυσης – Επισκευής
& Αποκατάστασης Υφιστάμενων Κατασκευών

Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι Υφιστάμενων Κατασκευών

Αρχιτεκτονικές & Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

Μελέτες Οδοποιίας – Συγκοινωνιακές – Κυκλοφοριακές

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου &
Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Διοίκηση – Διαχείριση – Επίβλεψη Έργων

Στατικές Μελέτες Νέων Κατασκευών

Μελέτες Στατικής Επάρκειας – Ενίσχυσης – Επισκευής & Αποκατάστασης Υφιστάμενων Κατασκευών

Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι Υφιστάμενων Κατασκευών

Αρχιτεκτονικές & Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

Μελέτες Οδοποιίας – Συγκοινωνιακές – Κυκλοφοριακές

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου & Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Διοίκηση – Διαχείριση – Επίβλεψη Έργων