Κτιριακό Συγκρότημα στο Νέο Ρύσιο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ