Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Διεύθυνση: 7ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Τ.Θ. 21049 T.K. 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης

Αριθμός τηλεφώνου : +30 2310 316017 / 320914 / 307983

E-mail: info@concept-ce.gr

Website: https://concept-ce.gr/

Facebook: www.facebook.com/concept ce.sa

Instagram: concept-ce/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/concept-ce-sa/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvqLGf0OVD_dzI1hS0v2BCA

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναλύει τον τρόπο που η Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών με την επωνυμία «CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» αναφερόμενη στην παρούσα «Εταιρία», «Εμείς» «μας» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας και τον τρόπο να τα ασκήσετε.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις δραστηριότητες που αφορούν προσωπικά σας δεδομένα τα οποία η Εταιρία συλλέγει με διάφορα μέσα, όπως μέσω ιστότοπων, εφαρμογών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, από εσάς τους ίδιους, από τρίτους, επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνεργάζεται η Εταιρία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα) από την Εταιρία.

Ι. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η τεχνική εταιρεία μελετών με την επωνυμία «CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» ιδρύθηκε το 2022 με ΑΦΜ 999703271, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός 7ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών Τ.Θ. 21049, Τ.Κ. 55535 και εκπροσωπείται νόμιμα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι:

 • η εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών.
 • οι έλεγχοι στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών.
 • οι επιθεωρήσεις και έλεγχοι (audit) υφιστάμενων κατασκευών.
 • η εκπόνηση αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών.
 • η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
 • η διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.

Η Εταιρία σέβεται την ιδιωτικότητά σας και έχει συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία και τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), το ν. 4624/2019, το ν. 2472/1997 καθώς και το ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και άλλων συναφών διατάξεων με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας του ατόμου.

Για να διευκολύνουμε την ανάγνωση και πλήρη κατανόηση της παρούσας Πολιτικής, παραθέτουμε τους παρακάτω ορισμούς:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

2) «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

3) «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

4) «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

5) «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

6) «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

7) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

8) «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

9) «Βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα,

10) «Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

2. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

α) Αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων

β) Αρχή περιορισμού του σκοπού σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· («περιορισμός του σκοπού»),

γ) Αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) Αρχή της ακρίβειας σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) Αρχή περιορισμού του σκοπού σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) Αρχή ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας έχει συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία είναι Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας, των μετόχων, των μελών της διοίκησης, των πελατών μας, των υποψηφίων και ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων, των υποψηφίων και ήδη συνεργαζόμενων τρίτων συνεργατών/προμηθευτών μας για την λειτουργία της καθώς και για την επίτευξη των σκοπών κατά την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

ΙV. ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την άσκηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:

 1. Διοίκηση και λειτουργία της Εταιρίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και το Καταστατικό.
 2. Εκπλήρωση των σκοπών της σύμφωνα με το Καταστατικό όπως π.χ. είναι: η ανάληψη και εκπόνηση μελετών καθώς και η επίβλεψη ή συνεπίβλεψη τεχνικών ή άλλων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η διοίκηση, διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος, κλπ.)
 3. Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας (Ν. περί Ανωνύμων Εταιριών, ασφαλιστικές, φορολογικές, εργατικές κ.α.).
 4. Προωθητικές ενέργειες – Διαφημίσεις των έργων και δράσεων μας.
 5. Διασφάλιση και άσκηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της όπως: α. Η δημιουργία και διατήρηση αρχείου πελατών, β. Ο έλεγχος υπολοίπων πελατών/ενημέρωση οφειλών, γ. Οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για τη προστασία των συμφερόντων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών και άλλων αρχών όπως για εξόφληση οφειλών ή άλλων νομικών ενεργειών, δ. Η προστασία της ασφάλειας των πελατών, των μετόχων, μελών διοίκησης εργαζόμενων, τρίτων συνεργατών, ε. Επικοινωνία μέσω skype, teams, outlook, εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 1. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.) ή προς το δημόσιο συμφέρον όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.
 2. Στη περίπτωση αυτή ενημερώνεστε εγγράφως είτε με e-mail ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας ή δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, των σκοπών επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης καθώς και τα στοιχεία των αποδεκτών στους οποίους θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας.
 3. Διαχείριση της ιστοσελίδας https://concept-ce.gr/ (ενημερωθείτε από την Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας).

VΙ. ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα καθώς και αυτά των ειδικών κατηγοριών των παρακάτω ομάδων υποκειμένων προσωπικών δεδομένων από τις παρακάτω ομάδες υποκειμένων:

Των επισκεπτών της ιστοσελίδας, των μετόχων, των μελών της διοίκησης, των πελατών μας, των υποψηφίων και ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων, των υποψήφιων και ήδη συνεργαζόμενων τρίτων συνεργατών/προμηθευτών μας.

VΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ:

1. Δεδομένα μετόχων εταιρίας

Απλά: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, επάγγελμα διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό, κινητό), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού

Ειδικής κατηγορίας: Φωτογραφίες/Βίντεο

2. Δεδομένα μελών Δ.Σ.

Απλά: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, επάγγελμα διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό, κινητό), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού.

Ειδικής Κατηγορίας: Ποινικό Μητρώο,

3. Υποψήφιοι και ήδη απασχολούμενοι εργαζόμενοι:

Απλά: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης,, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ), ΑΜΑ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού- ΙΒΑΝ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονική Διεύθυνση, επάγγελμα/Ασχολία, άδεια οδήγησης, εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση.

Ειδικής κατηγορίας: Ιατρικά στοιχεία, ιατρικές γνωματεύσεις, Φωτογραφίες/Βίντεο.

4. Υποψήφιοι και ήδη συνεργαζόμενοι τρίτοι συνεργάτες/ προμηθευτές (νομικοί σύμβουλοι, λογιστής, μελετητή, κ.α.):

Απλά: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, επάγγελμα/ασχολία, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό, κινητό), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Συλλόγου (Δικηγορικός, ΤΕΕ, κλπ.), Τραπεζικός Λογαριασμός- ΙΒΑΝ

Ειδικής Κατηγορίας: Φωτογραφίες/Βίντεο

5. Πελάτες ιδιώτες

Απλά: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπος κατοικίας ή εργασίας, οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ. Α.Φ.Μ., IBAN τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία τραπεζικής κάρτας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δραστηριότητα.

VIII. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Α. Τα προσωπικά δεδομένα των μετόχων, των μελών της διοίκησης της Εταιρίας, πελατών, υποψηφίων και ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων, υποψηφίων και ήδη συνεργαζόμενων τρίτων συνεργατών και προμηθευτών τα συλλέγουμε από τα ίδια τα υποκείμενα.

Τα προσωπικά δεδομένα υποψήφιων εργαζόμενων μας ανακοινώνονται από συνεργαζόμενες πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας (όπως π.χ.: Jobfind, Jooble, ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ.α.) με τις οποίες συνεργαζόμαστε, καθώς και μέσα από Linkedin – Facebook – Outlook.

Επισήμανση:

H Εταιρία ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε ή ανακοινώνετε.

Οι υπηρεσίες τρίτων δεν αποτελούν ευθύνη μας. Οι τρίτοι πάροχοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τους όρους της πολιτικής απορρήτου τους.

Β. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα συλλέγουμε από τις ακόλουθες πηγές:

 • Η ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρία (E-mail και λοιπά ηλεκτρονικά μηνύματα).
 • Μη ηλεκτρονικά έντυπα εγγραφής και αιτήσεων, Έντυπα εγγραφής και παρόμοιες φόρμες που συλλέγουμε μέσω π.χ. ταχυδρομικών αποστολών ή σε εκδηλώσεις.
 • Δεδομένα από άλλες πηγές όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων (π.χ. Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, κλπ.).
 • Πλατφόρμες διαδικτυακής επικοινωνίας όπως Zoom, Skype, Webex, Teams, κλπ.

ΙX. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 1. Μέτοχοι Εταιρίας: 1. Εκπλήρωση διατάξεων καταστατικού της Εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, 2. Εκπλήρωση διατάξεων νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών (Ν.4548/2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε χρήση, 4. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, 5. Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων (εξωδικαστικών/δικαστικών), 6. Συμμόρφωση στις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας (Νόμος περί Α.Ε., φορολογικές, ασφαλιστικές, κ.α.), 7. Αναρτήσεις στα social media (Facebook, Instagram, Linkedin, website, YouTube, κλπ.), 8. Επικοινωνία στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και τις διατάξεις του Καταστατικού.
 1. Μέλη Δ.Σ.: 1. Συγκρότηση Δ.Σ., 2. Συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση εταιρίας, 3. Εκπλήρωση διατάξεων καταστατικού της Εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 4. Η επικοινωνία στο πλαίσιο της Διοίκησης της Εταιρίας όπως ορίζεται στις διατάξεις του Καταστατικού, 5. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση για συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση εταιρίας, 6. Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων ενώπιον δικαστικών αρχών και εξωδικαστικών ενεργειών (συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες), 7. Αναρτήσεις στα social media (Facebook, Instagram, Linkedin, website, YouTube, κλπ.).
 1. Πελάτες ιδιώτες: 1. Επικοινωνία στο πλαίσιο υποβολής προσφοράς ενόψει συνεργασίας, 2. Σύναψη σύμβασης έργου, 3. Έκδοση φορολογικών παραστατικών 4. Δημιουργία και Τήρηση Αρχείου Πελατών, 5. Επικοινωνία στο πλαίσιο συνεργασιών, 6. Έλεγχος υπολοίπων πελατών/ενημέρωση οφειλών. 7. Εξωδικαστικές/δικαστικές ενέργειες (εξόφλησης οφειλών ή άλλων νομικών ενεργειών), 8. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία, 9. Συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια –διαγωνισμό, 10. Επικαιροποίηση αρχείου πελατών.
 2. Υποψήφιοι και ήδη απασχολούμενοι εργαζόμενοι: 1. Αξιολόγηση προσόντων υποψηφίων εργαζόμενων για ενδεχόμενη πρόσληψη, 2. Επικοινωνία (τηλεφωνική, email) και συνέντευξη με υποψήφιο με σκοπό την συνεργασία. 3. Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και του εργαζομένου, 4. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου εργαζόμενων, 5. Συμμόρφωση Εταιρίας στο εργατικό δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, 6. Διαχείριση μισθοδοσίας, 7. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας/αποζημίωση, 8. Χορήγηση αδείας, 9. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση, 10. Λύση σύμβασης εργασίας, 11. Θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων με τον εργαζόμενο, 12. Αναρτήσεις στα social media (Facebook, Instagram, Linkedin, website, YouTube, κλπ.), 13. Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ, 14. Επικοινωνία και εργασία μέσω Zoom, Skype, Webex, Teams, κλπ., 15. Επιδότηση εργαζομένων.
 3. Υποψήφιοι και ήδη συνεργαζόμενοι τρίτοι συνεργάτες (νομικοί σύμβουλοι, λογιστής, μελετητές κ.α.): 1. Αξιολόγηση προσόντων υποψηφίων συνεργατών για ενδεχόμενη συνεργασία, 2. Επικοινωνία (τηλεφωνική, διαδικτυακή, email) και συνέντευξη με υποψήφιο με σκοπό την συνεργασία, 3. Η υπογραφή/συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών, 4. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου συνεργατών/προμηθευτών, 5. Η διαχείριση της πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών – αποδείξεων, κ.λπ.), 6. Η επικοινωνία στο πλαίσιο της συνεργασίας. 7. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία (φορολογική, κ.α.). 8. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νομική χρήση. 9. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 10. Αναρτήσεις στα social media (Facebook, Instagram, Linkedin, website, YouTube, κλπ.).
 4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:

Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.) ή εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.

 1. Φωτογραφίες/Βίντεο: Η Εταιρία μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες και βίντεο των μετόχων, μελών διοίκησης, εργαζόμενων και τρίτων συνεργατών μελετητών κ.α. για προώθηση των δράσεων μας όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας καθώς και στα social media (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, κλπ.). Η λήψη φωτογραφικών/βίντεο καθώς και η ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα μας γίνονται μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση που μπορείτε (μέτοχοι, μέλη Διοίκησης, εργαζόμενοι, τρίτοι συνεργάτες, κ.α.) να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι την καταστροφή/μη λήψη τους.

Η Εταιρία, μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες με το βιογραφικό σας σημείωμα ως εργαζόμενοι και τρίτοι συνεργάτες, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική Βιογραφικών Σημειωμάτων.

Χ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μετά από προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία, τον σκοπό αυτής και το δικαίωμα σας να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας καθώς και συμπλήρωση εξατομικευμένης φόρμας συγκατάθεσης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό.
 2. Η εκπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας.
 3. Η συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας (φορολογικές, ασφαλιστικές, εργατικές ,νομοθεσία ανωνύμων εταιριών κ.α.).
 4. Η εκπλήρωση και εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις έργου με πελάτες (ιδιώτες, δημόσιους οργανισμούς).
 5. Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης εργασίας/συνεργασίας μεταξύ του Εταιρίας και του τρίτου συνεργάτη, εκτελούντος την επεξεργασία.
 6. Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος της Εταιρίας (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πανδημίες, κ.λπ.),
 7. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής,
 8. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρίας ή των υποκειμένων στον τομέα του εργατικού δικαίου (μισθοδοσία, άδεια, κ.α.), του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης (ασφάλιση, κ.α.), φορολογικού δικαίου (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογικοί έλεγχοι, κ.α.).
 9. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία για την εκπλήρωση των σκοπών της όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό της, η εύρυθμη λειτουργία της, οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων και των σκοπών της, προστασία της περιουσίας της Εταιρίας καθώς και της ασφάλειας σας.

XI. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα με ασφάλεια στους εξυπηρετητές (servers) στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, σε φυλασσόμενο χώρο στο οποίο έχει πρόσβαση αυστηρά και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας.

XIΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες προσωπικών δεδομένων αποθηκεύονται για δέκα (10) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις,
 2. Τα Βιογραφικά σημειώματα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας ή πρόσληψης διαγράφονται/καταστρέφονται σε πέντε (5) έτη
 3. Τα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για πέντε (5) έτη
 4. Οι Φωτογραφίες/βίντεο αποθηκεύονται για πέντε (5) έτη ή νωρίτερα μετά από ανάκληση της συγκατάθεσης.

Ειδικότερα:

 1. Τα δεδομένα των μετόχων και μελών της διοίκησης και των μελών της Εταιρίας διατηρούνται για 10 έτη από την λύση της Εταιρίας.
 2. Τα δεδομένα των πελατών διατηρούνται για 10 έτη από την σύναψη της σύμβασης έργου.
 3. Τα δεδομένα βιογραφικών σημειωμάτων με φωτογραφία των ενδιαφερομένων για εργασία ή συνεργασία με την Εταιρία μας αποθηκεύονται για 5 έτη από την λήψη του βιογραφικού σημειώματος ή νωρίτερα έως την ανάκληση της συγκατάθεσης που ρητά δόθηκε για τον σκοπό αυτό.
 4. Τα δεδομένα των εργαζόμενων και των τρίτων συνεργατών διατηρούνται για 10 έτη από την λύση της συνεργασίας.
 5. Τα δεδομένα όλων όπως φωτογραφίες και βίντεο με ή χωρίς ονοματεπώνυμο και ιδιότητα κατά τις αναρτήσεις στα social media/ιστοσελίδα μας, διαφημιστικά έντυπα της Εταιρίας, διατηρούνται για 5 έτη από την ανάρτηση ή δημοσίευσή τους ή νωρίτερα έως την ανάκληση της συγκατάθεσης που ρητά δόθηκε για τον σκοπό αυτόν.

Οι προαναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης των δεδομένων από την Εταιρία μας μπορεί να παραταθούν στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Τέλεση αξιόποινης πράξης/αδικήματος εις βάρος της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας καθώς και της ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στα ποινικά και αστικά δικαστήρια.

β. Για λόγους δημόσιας υγείας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή άλλων θανατηφόρων ιών έως ότου εξαλειφθούν/παύσουν τα μέτρα.

γ. Σε κάθε περίπτωση έννομης υποχρέωσης διατήρησης των δεδομένων της Εταιρίας που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές θα ενημερωθείτε εγγράφως από την Εταιρία για την διατήρηση των δεδομένων σας, τον σκοπό και τον χρόνο διατήρησης.

Σημαντική επισήμανση:

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους οριζόμενους ως άνω σκοπούς. Επεξεργασία για άλλο σκοπό από αυτόν που ορίζεται με την παρούσα γίνεται μόνο με προηγούμενη ενημέρωσή σας για τον σκοπό επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση, τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων σας.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε ή ανακοινώνετε.

Όλα όσα ορίζονται στην παρούσα ισχύουν με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΧΙIΙ. ΤΡΙΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μπορεί να εκχωρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ως άνω υποκειμένων κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 ΓΚΠΔ όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Εξωτερικός λογιστής,
 • Νομικός σύμβουλος,
 • Εταιρία υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

XIV. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα των υποκειμένων ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του και σύμφωνα με τις εντολές του και τις σχετικές συμβάσεις.

Η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της Εταιρίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ (ΓΚΠΔ) και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθεια

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR) και το Ν.4624/2019.

ΧV. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ανακοινώσει τα προσωπικά δεδομένα των μετόχων, μελών Δ.Σ., πελατών, εργαζόμενων και συνεργατών της σε τρίτους (επιχειρήσεις/φορείς/οργανισμούς) για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά δηλώνονται στις σχετικές φόρμες από τα υποκείμενα, ανακοινώνονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Δημόσιες υπηρεσίες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Εφορία, εξωτερικοί συνεργάτες (δικηγορικό γραφείο, λογιστικό γραφείο, υπεύθυνο μηχανογράφησης, , κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωσή μας ή απαιτείται από το νόμο.

Μπορεί η Εταιρία να υποχρεωθεί να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας όταν της ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

Για τη συμμόρφωσή της σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση αλλαγής διοίκησης στην Εταιρία (είτε με συγχώνευση, πώληση, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο).

ΧVΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOYME ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η Εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρία χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα (Διοίκηση, εργαζόμενοι, συνεργάτες κ.α.) έχουν άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Στην Εταιρία μας οι μέτοχοι, τα μέλη του Δ.Σ., οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της που είναι αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

ΧVΙΙ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ότι δεν παραβιάζουν Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).

 • Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε.
 • Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε.
 • Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους.
 • Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει.
 • Να καταγγείλετε την Εταιρία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

ΧVIII. ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με έναν (1) από τους παρακάτω τρόπους κατά δική σας επιλογή:

1. Αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@concept-ce.gr.
2. Έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας στη διεύθυνση: 7ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Τ.Θ. 21039, T.K. 55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκης.
3. Με συμπλήρωση φόρμας άσκησης δικαιώματος (αναρτημένη στην Ιστοσελίδα)

Για να επεξεργαστεί η Εταιρία το αίτημά σας θα σας ζητηθεί να ταυτοποιήσετε τα στοιχεία σας και να μας δώσετε πληροφορίες για τον εντοπισμό των δεδομένων σας αναφορικά με το αίτημά σας. Για την ταυτοποίηση σας απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής τα οποία είτε θα στείλετε ηλεκτρονικά είτε θα αποστείλετε ταχυδρομικά στις παραπάνω διευθύνσεις.

Η Εταιρία θα απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίησή σας και τις πληροφορίες για τον εντοπισμό των δεδομένων σας για τα οποία ασκείτε τα δικαιώματά σας. Η επεξεργασία και απάντηση στα αιτήματά σας είναι ελεύθερη από οικονομική επιβάρυνση. Ωστόσο, σε περίπτωση που αιτηθείτε περισσότερα αντίγραφα των προσωπικών του δεδομένων που η Εταιρία επεξεργάζεται ή το αίτημά σας είναι καταχρηστικό και υπερβολικό η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να επεξεργαστεί το αίτημά σας ή να ζητήσει εύλογο διαχειριστικό τέλος, το οποίο θα καθορίζεται ανά περίπτωση.

4. Καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στην διαδικτυακή πύλη της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τους αναφερόμενους σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.
 • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
 • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.

XX. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα αλλά και σε χειρόγραφη μορφή στη γραφεία μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.

Αρχείο Αλλαγών

Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Συγγραφέας
1.1 1/9/2022 Πρώτη έκδοση, Υποέκδοση 1