Αντιπλημμυρική Προστασία Άρτας και Αράχθου Ποταμού έως Αμβρακικό Κόλπο

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΛΙΘΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ