Ανάπλαση Πλατείας Διοικητηρίου

ΣΤΑΤΙΚΗ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ