Υπηρεσίες

Στατικές Μελέτες Νέων Κατασκευών

Μελέτες Στατικής Επάρκειας – Ενίσχυσης – Επισκευής
& Αποκατάστασης Υφιστάμενων Κατασκευών

Αποτελούν την βασική δραστηριότητα της εταιρίας και περιλαμβάνουν τις μελέτες πάσης φύσης κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα, καθώς και ειδικών κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού, (γεφυροποιία, ειδικές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κλπ.).

Είναι η δεύτερη σε όγκο περιοχή δραστηριότητας της εταιρίας και περιλαμβάνει την ενίσχυση ή επισκευή κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή Τοιχοποιία, καθώς επίσης και την αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων ή μνημείων.

Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι Υφιστάμενων Κατασκευών

Αρχιτεκτονικές & Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Παρέχουμε οπτικές επιθεωρήσεις, καταστροφικές και μη καταστροφικές επιτόπου ερευνητικές δοκιμές και ελέγχους, αποτυπώσεις, μετρήσεις και ελέγχους εφεδράνων και αρμών καθώς και εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικών – μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών δόμησης και την αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών και μνημείων.

Περιλαμβάνουν:

  • αρχιτεκτονικές και ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων δημοσίας χρήσης, βιομηχανικών, εμπορικών και τουριστικών
  • τον σχεδιασμό των εργασιών συντήρησης-αποκατάστασης-επέμβασης σε μνημεία και διατηρητέα κτίσματα
  • τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό διαμορφώσεων τοπίου, ελευθέρων χώρων αστικού, υπεραστικού και ιστορικού χαρακτήρα

Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

Μελέτες Οδοποιίας – Συγκοινωνιακές – Κυκλοφοριακές

Διενεργούμε γεωτεχνικές έρευνες και αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων τους. Εκπονούμε γεωτεχνικές μελέτες, μελέτες θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων. Υποστηρίζονται μελέτες έργων υποδομών καθώς και πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών.

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον υπολογισμό ατμοσφαιρικών ρύπων, την εκτίμηση θορύβου με χρήση μαθηματικών μοντέλων, την ανάλυση και διαμόρφωση των μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και την υποστήριξη έργων υποδομών και πολεοδομικού – χωροταξικού σχεδιασμού.

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση υδραυλικών μελετών με σκοπό την Διαφύλαξη του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Ορθολογική Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, καθώς και τον σχεδιασμό δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης ομβρίων υδάτων και δικτύων αποχέτευσης.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου & Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Διοίκηση – Διαχείριση – Επίβλεψη Έργων

Παράλληλα με την εκπόνηση μελετών η εταιρία παρέχει και υπηρεσίες συμβούλου σε δημόσιους οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ιδιώτες.
Παρέχει υποστήριξη σε θέματα και πρακτικές που αφορούν στην επιστήμη του μηχανικού, αγοραπωλησίες και αξιολογήσεις ακινήτων και οικοπέδων, αντιδικίες μεταξύ ιδιοκτητών, σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών, κλπ.
Ως ανεξάρτητοι ελεγκτές εξουσιοδοτούμαστε από τον νόμο να διενεργούμε υποχρεωτικούς ελέγχους σε μελέτες που εκπονούνται και έργα που κατασκευάζονται δημοσίου συμφέροντος.

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης έργων, όπου:
α. με την εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, τεχνικών και κυρίως εμπειρίας, οι δραστηριότητες του έργου να κατευθύνονται με τον καλύτερο τρόπο προς την Ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των εμπλεκόμενων στο έργο.
β. με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των πόρων να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι το έργου.
γ. με την διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των ενεργειών και δράσεων, ενώ το έργο διανύει τον κύκλο ζωής του να ολοκληρώνονται οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά.

Στατικές Μελέτες Νέων Κατασκευών

Μελέτες Στατικής Επάρκειας – Ενίσχυσης – Επισκευής
& Αποκατάστασης Υφιστάμενων Κατασκευών

Αποτελούν την βασική δραστηριότητα της εταιρίας και περιλαμβάνουν τις μελέτες πάσης φύσης κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα, καθώς και ειδικών κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού, (γεφυροποιία, ειδικές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κλπ.).

Είναι η δεύτερη σε όγκο περιοχή δραστηριότητας της εταιρίας και περιλαμβάνει την ενίσχυση ή επισκευή κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή Τοιχοποιία, καθώς επίσης και την αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων ή μνημείων.

Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι Υφιστάμενων Κατασκευών

Αρχιτεκτονικές & Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Παρέχουμε οπτικές επιθεωρήσεις, καταστροφικές και μη καταστροφικές επιτόπου ερευνητικές δοκιμές και ελέγχους, αποτυπώσεις, μετρήσεις και ελέγχους εφεδράνων και αρμών καθώς και εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικών – μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών δόμησης και την αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών και μνημείων.

Περιλαμβάνουν:

  • αρχιτεκτονικές και ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων δημοσίας χρήσης, βιομηχανικών, εμπορικών και τουριστικών
  • τον σχεδιασμό των εργασιών συντήρησης-αποκατάστασης-επέμβασης σε μνημεία και διατηρητέα κτίσματα
  • τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό διαμορφώσεων τοπίου, ελευθέρων χώρων αστικού, υπεραστικού και ιστορικού χαρακτήρα

Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

Μελέτες Οδοποιίας – Συγκοινωνιακές – Κυκλοφοριακές

Διενεργούμε γεωτεχνικές έρευνες και αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων τους. Εκπονούμε γεωτεχνικές μελέτες, μελέτες θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων. Υποστηρίζονται μελέτες έργων υποδομών καθώς και πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών.

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον υπολογισμό ατμοσφαιρικών ρύπων, την εκτίμηση θορύβου με χρήση μαθηματικών μοντέλων, την ανάλυση και διαμόρφωση των μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και την υποστήριξη έργων υποδομών και πολεοδομικού – χωροταξικού σχεδιασμού.

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση υδραυλικών μελετών με σκοπό την Διαφύλαξη του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Ορθολογική Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, καθώς και τον σχεδιασμό δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης ομβρίων υδάτων και δικτύων αποχέτευσης.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου & Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Διοίκηση – Διαχείριση – Επίβλεψη Έργων

Παράλληλα με την εκπόνηση μελετών η εταιρία παρέχει και υπηρεσίες συμβούλου σε δημόσιους οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ιδιώτες.
Παρέχει υποστήριξη σε θέματα και πρακτικές που αφορούν στην επιστήμη του μηχανικού, αγοραπωλησίες και αξιολογήσεις ακινήτων και οικοπέδων, αντιδικίες μεταξύ ιδιοκτητών, σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών, κλπ.
Ως ανεξάρτητοι ελεγκτές εξουσιοδοτούμαστε από τον νόμο να διενεργούμε υποχρεωτικούς ελέγχους σε μελέτες που εκπονούνται και έργα που κατασκευάζονται δημοσίου συμφέροντος.

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης έργων, όπου:
α. με την εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, τεχνικών και κυρίως εμπειρίας, οι δραστηριότητες του έργου να κατευθύνονται με τον καλύτερο τρόπο προς την Ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των εμπλεκόμενων στο έργο.
β. με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των πόρων να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι το έργου.
γ. με την διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των ενεργειών και δράσεων, ενώ το έργο διανύει τον κύκλο ζωής του να ολοκληρώνονται οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά.

Στατικές Μελέτες Νέων Κατασκευών

Μελέτες Στατικής Επάρκειας – Ενίσχυσης – Επισκευής
& Αποκατάστασης Υφιστάμενων Κατασκευών

Αποτελούν την βασική δραστηριότητα της εταιρίας και περιλαμβάνουν τις μελέτες πάσης φύσης κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα, καθώς και ειδικών κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού, (γεφυροποιία, ειδικές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κλπ.).

Είναι η δεύτερη σε όγκο περιοχή δραστηριότητας της εταιρίας και περιλαμβάνει την ενίσχυση ή επισκευή κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή Τοιχοποιία, καθώς επίσης και την αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων ή μνημείων.

Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι Υφιστάμενων Κατασκευών

Αρχιτεκτονικές & Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Παρέχουμε οπτικές επιθεωρήσεις, καταστροφικές και μη καταστροφικές επιτόπου ερευνητικές δοκιμές και ελέγχους, αποτυπώσεις, μετρήσεις και ελέγχους εφεδράνων και αρμών καθώς και εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικών – μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών δόμησης και την αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών και μνημείων.

Περιλαμβάνουν:

  • αρχιτεκτονικές και ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων δημοσίας χρήσης, βιομηχανικών, εμπορικών και τουριστικών
  • τον σχεδιασμό των εργασιών συντήρησης-αποκατάστασης-επέμβασης σε μνημεία και διατηρητέα κτίσματα
  • τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό διαμορφώσεων τοπίου, ελευθέρων χώρων αστικού, υπεραστικού και ιστορικού χαρακτήρα

Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

Μελέτες Οδοποιίας – Συγκοινωνιακές – Κυκλοφοριακές

Διενεργούμε γεωτεχνικές έρευνες και αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων τους. Εκπονούμε γεωτεχνικές μελέτες, μελέτες θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων. Υποστηρίζονται μελέτες έργων υποδομών καθώς και πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών.

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον υπολογισμό ατμοσφαιρικών ρύπων, την εκτίμηση θορύβου με χρήση μαθηματικών μοντέλων, την ανάλυση και διαμόρφωση των μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και την υποστήριξη έργων υποδομών και πολεοδομικού – χωροταξικού σχεδιασμού.

Περιλαμβάνουν την εκπόνηση υδραυλικών μελετών με σκοπό την Διαφύλαξη του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Ορθολογική Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, καθώς και τον σχεδιασμό δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης ομβρίων υδάτων και δικτύων αποχέτευσης.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου & Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Διοίκηση – Διαχείριση – Επίβλεψη Έργων

Παράλληλα με την εκπόνηση μελετών η εταιρία παρέχει και υπηρεσίες συμβούλου σε δημόσιους οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ιδιώτες.
Παρέχει υποστήριξη σε θέματα και πρακτικές που αφορούν στην επιστήμη του μηχανικού, αγοραπωλησίες και αξιολογήσεις ακινήτων και οικοπέδων, αντιδικίες μεταξύ ιδιοκτητών, σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών, κλπ.
Ως ανεξάρτητοι ελεγκτές εξουσιοδοτούμαστε από τον νόμο να διενεργούμε υποχρεωτικούς ελέγχους σε μελέτες που εκπονούνται και έργα που κατασκευάζονται δημοσίου συμφέροντος.

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης έργων, όπου:
α. με την εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, τεχνικών και κυρίως εμπειρίας, οι δραστηριότητες του έργου να κατευθύνονται με τον καλύτερο τρόπο προς την Ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των εμπλεκόμενων στο έργο.
β. με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των πόρων να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι το έργου.
γ. με την διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των ενεργειών και δράσεων, ενώ το έργο διανύει τον κύκλο ζωής του να ολοκληρώνονται οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά.